รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA10.4/6การจัดการเงินบริจาค พ.ศ.2516-2519 20 เม.ย. 2516 ถึง 19 ธ.ค. 2519ชิ้น (ITEM) การจัดการเงินบริจาค พ.ศ.2516 - 2519
[20 เม.ย.2516 - 19 ธ.ค. 2519] หน้า [1]-[283]...