รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA10.4/5การจัดการเงินบริจาค พ.ศ.2511-29 ธ.ค.2515 11 มี.ค. 2511 ถึง 29 ธ.ค. 2515ชิ้น (ITEM) การจัดการเงินบริจาค พ.ศ.2511 - 29 ธ.ค. 2515
[11 มี.ค. 2511 - 29 ธ.ค. 2515] หน้า [1]-[236]...