รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA10.4/4เงินผลประโยชน์บำรุงจากมูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย 11 ก.พ. 2504 ถึง 4 ก.พ. 2535ชิ้น (ITEM) เงินผลประโยชน์บำรุงจากมูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย
[11 ก.พ.2504-4 ก.พ.2535] หน้า [1]-[278]
...