รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA10.3/6การคณะสงฆ์ พ.ศ.2530 - 2536 พ.ศ. 2530 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) การคณะสงฆ์ พ.ศ.2530-2536 [พ.ศ.2530-2536]
หน้า [1]-[176]
หมายเหตุ มีเอกสารประกอบ จำนวน 3 รายการ
1...
   BIA10.3/6หนังสือเรื่อง การประชุมบำเพ็ญสมณธรรมร่วมกัน ระหว่างวิปัสสนาจารย์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31 ประจำปี 2532 ณ อำเภอเมืองสตูล-อำเภอเมือง พัทลุง-อำเภอทุ่งสง-อำเภอไชยา-อำเภอเมืองชุมพร 1 พ.ค. 2532 ถึง 31 พ.ค. 2532ชิ้น (ITEM) ...