รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA10.3/3การพัฒนาวัด พ.ศ. 2508ชิ้น (ITEM) การคณะสงฆ์ พ.ศ.2502 - 2526 [พ.ศ.2502 - 2526]
- การพัฒนาวัด จำนวน 1 เล่ม (16 หน้า)...
   BIA10.3/3การคณะสงฆ์ พ.ศ. 2502-2526 พ.ศ. 2502 ถึง พ.ศ. 2526ชิ้น (ITEM) การคณะสงฆ์ พ.ศ.2502-2526 [พ.ศ.2502 - 2526]
หน้า [1]-[183]...