รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA10.3/1การคณะสงฆ์ พ.ศ.2483 - 2498 พ.ศ. 2483 ถึง พ.ศ. 2498ชิ้น (ITEM) การคณะสงฆ์ พ.ศ.2483 - 2498 [พ.ศ.2483 - 2498]
หน้า [1]-[226]...