รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA10.2/30สำเนาใบสั่งของ พ.ศ.2533 - 2534 7 ก.พ. 2533 ถึง 29 ธ.ค. 2534ชิ้น (ITEM) สำเนาใบสั่งของ พ.ศ.2533 - 2534
[7 ก.พ.2533 - 29 ธ.ค.2534] หน้า [1]-[9]
หมายถึง บันทึกในสมุดปฏิทิ...