รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA10.2/29สำเนาใบสั่งของ พ.ศ.2529 - 2533 1 ก.ค. 2529 ถึง 4 ม.ค. 2533ชิ้น (ITEM) สำเนาใบสั่งของ พ.ศ.2529 - 2533 [1 ก.ค.2529 - 4 ม.ค.2533] หน้า [1]-[174]
หมายเหตุ บันทึกในสมุดปฏิทิ...