รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA10.2/28สำเนาใบสั่งของ พ.ศ.2527 - 2529 22 ก.พ. 2527 ถึง 25 มี.ค. 2529ชิ้น (ITEM) สำเนาใบสั่งของ พ.ศ.2527 - 2529
[22 ก.พ.2527 - 25 มี.ค.2529 ] หน้า [1]-[167]
หมายเหตุ บันทึกในสมุ...