รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA10.2/27สำเนาใบสั่งของ พ.ศ.2519 7 ก.ย. 2519 ถึง 30 ต.ค. 2519แฟ้ม สำเนาใบสั่งของ พ.ศ.2519 [7 ก.ย. - 30 ต.ค.2519]
หมายเหตุ บันทึกในสมุดฉีกเล่มบาง จำนวน 1 เล่ม (14 หน...
   BIA10.2/27สำเนาใบสั่งของ พ.ศ.2519 7 ก.ย. 2519 ถึง 30 ต.ค. 2519ชิ้น (ITEM) สำเนาใบสั่งของ พ.ศ.2519 [7 ก.ย. - 30 ต.ค.2519]
หน้า [1]-[14]
หมายเหตุ บันทึกในสมุดฉีกเล่มบาง จำน...