รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA10.2/26สำเนาใบสั่งของ พ.ศ.2513 - 2514 17 ม.ค. 2513 ถึง 19 ม.ค. 2514ชิ้น (ITEM) สำเนาใบสั่งของ พ.ศ.2513 - 2514
[17 ม.ค.2513 - 19 ม.ค.2514]
หมายเหตุ บันทึกในสมุดฉีกเล่มบาง จำนวน...