รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA10.2/25สำเนาใบสั่งของ พ.ศ.2513 14 พ.ค. 2513 ถึง 8 ก.ย. 2513ชิ้น (ITEM) สำเนาใบสั่งของ พ.ศ.2513 [14 พ.ค.2513 - 8 ก.ย.2513]
หน้า [1]-[31]
หมายเหตุ บันทึกในสมุดฉีกเล่มบาง...