รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA10.2/24สำเนาใบสั่งของ พ.ศ.2512 - 2513 11 ธ.ค. 2512 ถึง 8 พ.ค. 2513ชิ้น (ITEM) สำเนาใบสั่งของ พ.ศ.2512 - 2513
[11 ธ.ค.2512 - 8 พ.ค.2513]
หมายเหตุ บันทึกในสมุดฉีกเล่มบาง จำนวน ...