รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA10.2/23สำเนาใบสั่งของ พ.ศ.2511 - 2512 18 ก.พ. 2511 ถึง 21 พ.ย. 2512ชิ้น (ITEM) สำเนาใบสั่งของ พ.ศ.2511 - 2512
[18 ก.พ.2511 - 21 พ.ย.2512] หน้า [1]-[174]
หมายเหตุ บันทึกในสมุดป...