รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA10.2/22สำเนาใบสั่งของ พ.ศ.2510 - 2511 23 มิ.ย. 2510 ถึง 11 ก.พ. 2511ชิ้น (ITEM) สำเนาใบสั่งของ พ.ศ.2510-2511
[23 มิ.ย.2510 - 11 ก.พ.2511]
หมายเหตุ บันทึกในสมุดปฏิทินแบบฉีกของบร...