รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA10.2/21สำเนาใบสั่งของ พ.ศ.2508 - 2510 1 พ.ค. 2508 ถึง 15 ก.พ. 2510แฟ้ม สำเนาใบสั่งของ พ.ศ.2508-2510 [1 พ.ค.2508-15 ก.พ.2510]
หมายเหตุ บันทึกในสมุดปฏิทินแบบฉีกของบริษัท E...
   BIA10.2/21สำเนาใบสั่งของ พ.ศ.2508 - 2510 1 พ.ค. 2508 ถึง 15 ก.พ. 2510ชิ้น (ITEM) สำเนาใบสั่งของ พ.ศ.2508-2510 [1 พ.ค.2508 - 15 ก.พ.2510] หน้า [1]-[103]
หมายเหตุ บันทึกในสมุดปฏิทิ...