รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA10.2/20ใบสั่งของ-ใบเสร็จ ค่าวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างร้านปอสำเส็ง (บูรณวนิช) พ.ศ. 2508 ถึง พ.ศ. 2517ชิ้น (ITEM) ใบสั่งของ-ใบเสร็จ ค่าวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างร้านปอสำเส็ง (บูรณวนิช) [พ.ศ.2508-2517] หน้า [1]-[234] ...