รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA10.2/17ใบสั่งของ-ใบเสร็จ ค่าวัสดุอุปกรณ์ร้านยู่เหี้ยน พ.ศ.2507 - 2516 31 ม.ค. 2507 ถึง 23 ต.ค. 2516ชิ้น (ITEM) ใบสั่งของ - ใบเสร็จ ค่าวัสดุอุปกรณ์ร้านยู่เหี้ยน พ.ศ.2507 - 2516 [31 ม.ค.2515 - 23 ต.ค. 2516] หน้า [...