รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA10.2/16ใบสั่งของ-ใบเสร็จ ค่าวัสดุอุปกรณ์ร้านแสงอุดม พ.ศ.2527 - 2534 3 ม.ค. 2527 ถึง 28 มิ.ย. 2534ชิ้น (ITEM) ใบสั่งของ - ใบเสร็จ ค่าวัสดุอุปกรณ์ร้านแสงอุดม พ.ศ.2527-2534 [3 ม.ค.2527 - 28 มิ.ย.2534] หน้า [1] - ...