รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA10.2/15ใบสั่งของ-ใบเสร็จ ค่าวัสดุอุปกรณ์ร้านแสงอุดม พ.ศ.2516 - 2526 4 ม.ค. 2521 ถึง 16 ธ.ค. 2526ชิ้น (ITEM) ใบสั่งของ-ใบเสร็จ ค่าวัสดุอุปกรณ์ร้านแสงอุดม พ.ศ.2516 - 2526 [4 ม.ค.2521 - 16 ธ.ค.2526] หน้า [1]-[54...