รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA10.2/14ใบสั่งของ-ใบเสร็จ ค่าวัสดุอุปกรณ์ร้านแสงอุดม พ.ศ.2515 - 2520 14 ม.ค. 2515 ถึง 11 ธ.ค. 2520ชิ้น (ITEM) ใบสั่งของ-ใบเสร็จ ค่าวัสดุอุปกรณ์ร้านแสงอุดม พ.ศ.2515-2520
[14 ม.ค.2515 - 11 ธ.ค.2520] หน้า [1]-[56...