รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA10.2/13ใบสั่งของ-ใบเสร็จค่าวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างร้านแสงอุดม พ.ศ.2506 - 2515 2 พ.ค. 2506 ถึง 4 ม.ค. 2515ชิ้น (ITEM) ใบสั่งของ-ใบเสร็จค่าวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างร้านแสงอุดม พ.ศ.2506-2515 [2 พ.ค.2506 - 4 ม.ค.2515] หน้า [1]...