รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA10.2/12สมุดเซ็นรับเงิน เล่ม 2 พ.ศ. 2486 ถึง พ.ศ. 2500ชิ้น (ITEM) สมุดเซ็นรับเงิน [พ.ศ.2486-2500]
- เล่ม 2 จำนวน 83 หน้า...
   BIA10.2/12สมุดเซ็นรับเงิน เล่ม 3 พ.ศ. 2486 ถึง พ.ศ. 2500ชิ้น (ITEM) สมุดเซ็นรับเงิน [พ.ศ.2486-2500]
- เล่ม 3 จำนวน 76 หน้า...
   BIA10.2/12สมุดเซ็นรับเงิน เล่ม 4 พ.ศ. 2486 ถึง พ.ศ. 2500ชิ้น (ITEM) สมุดเซ็นรับเงิน [พ.ศ.2486-2500]
- เล่ม 4 จำนวน 76 หน้า...
   BIA10.2/12สมุดเซ็นรับเงิน เล่ม 5 พ.ศ. 2486 ถึง พ.ศ. 2500ชิ้น (ITEM) สมุดเซ็นรับเงิน [พ.ศ.2486-2500]
- เล่ม 5 จำนวน 18 หน้า...
   BIA10.2/12สมุดเซ็นรับเงิน เล่ม 6 พ.ศ. 2486 ถึง พ.ศ. 2500ชิ้น (ITEM) สมุดเซ็นรับเงิน [พ.ศ.2486-2500]
- เล่ม 6 จำนวน 52 หน้า...
   BIA10.2/12สมุดเซ็นรับเงิน เล่ม 7 พ.ศ. 2486 ถึง พ.ศ. 2500ชิ้น (ITEM) สมุดเซ็นรับเงิน [พ.ศ.2486-2500]
- เล่ม 7 จำนวน 39 หน้า...
   BIA10.2/12สมุดเซ็นรับเงิน เล่ม 8 พ.ศ. 2486 ถึง พ.ศ. 2500ชิ้น (ITEM) สมุดเซ็นรับเงิน [พ.ศ.2486-2500]
- เล่ม 8 จำนวน 1 หน้า...
   BIA10.2/12สมุดเซ็นรับเงิน เล่ม 9 พ.ศ. 2486 ถึง พ.ศ. 2500ชิ้น (ITEM) สมุดเซ็นรับเงิน [พ.ศ.2486-2500]
- เล่ม 9 จำนวน 3 หน้า...
   BIA10.2/12สมุดเซ็นรับเงิน เล่ม 10 พ.ศ. 2486 ถึง พ.ศ. 2500ชิ้น (ITEM) สมุดเซ็นรับเงิน [พ.ศ.2486-2500]
- เล่ม 10 จำนวน 10 หน้า...
   BIA10.2/12สมุดเซ็นรับเงิน พ.ศ. 2486 ถึง พ.ศ. 2500ชิ้น (ITEM) ...