รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA10.2/10บัญชีก่อสร้าง (ไม่รวมของโรงหนัง) พ.ศ. 2504 ถึง พ.ศ. 2506ชิ้น (ITEM) ...
   BIA10.2/10เล่ม 1 บัญชียู่เหี้ยน พ.ศ. 2505ชิ้น (ITEM) บัญชีก่อสร้าง (ไม่รวมของโรงหนัง) [พ.ศ.2504-2506]
- เล่ม 1 บัญชียู่เหี้ยน [พ.ศ.2505] จำนวน 9 หน้า...
   BIA10.2/10 เล่ม 2 บัญชีรับจ่าย (ไม่เกี่ยวกับโรงหนัง) พ.ศ. 2505ชิ้น (ITEM) บัญชีก่อสร้าง (ไม่รวมของโรงหนัง) [พ.ศ.2504-2506]
- เล่ม 2 บัญชีรับจ่าย (ไม่เกี่ยวกับโรงหนัง) [พ.ศ....