รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA10.2/9ใบเสร็จค่าใช้จ่ายต่าง ๆ พ.ศ. 2489 ถึง พ.ศ. 2535ชิ้น (ITEM) ใบเสร็จค่าใช้จ่ายต่างๆ [พ.ศ.2489-2535] หน้า [1]-[536]...
   BIA10.2/9ใบเสร็จค่าใช้จ่ายต่าง ๆ พ.ศ. 2489 ถึง พ.ศ. 2535ชิ้น (ITEM) ใบเสร็จค่าใช้จ่ายต่างๆ [พ.ศ.2489-2535]
หมายเหตุ บันทึกในสมุด NOTE BOOK จำนวน 1 เล่ม (39 หน้า)...