รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA10.2/8บันทึกในสมุดฉีกบัญชีค่าไม้ พ.ศ. 2486 ถึง พ.ศ. 2500ชิ้น (ITEM) ...
   BIA10.2/8บัญชีค่าไม้ พ.ศ. 2486 ถึง พ.ศ. 2500ชิ้น (ITEM) บัญชีค่าไม้ [พ.ศ.2486-2500] หน้า [1]-[112]
หมายเหตุ มีบันทึกในสมุดฉีก จำนวน 1 เล่ม (3 หน้า)...