รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA10.2/5"กุฏิอนามัย" และ "บ้านอนามัย" พ.ศ. 2508 ถึง พ.ศ. 2511ชิ้น (ITEM) \"กุฏิอนามัย\"และ \"บ้านอนามัย\" [พ.ศ.2508-2511] หน้า [1]-[105]
หมายเหตุ ชื่อแฟ้มเดิม \"มูลนิธิพัฒ...