รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA10.2/4การสร้างกุฏิพระและบ้านพัก เล่ม 1 พ.ศ. 2507 ถึง พ.ศ. 2516ชิ้น (ITEM) การสร้างกุฏิพระและบ้านพัก [พ.ศ.2507-2516]
- เล่ม 1 จำนวน 5 หน้า...
   BIA10.2/4การสร้างกุฏิพระและบ้านพัก เล่ม 2 พ.ศ. 2507 ถึง พ.ศ. 2516ชิ้น (ITEM) การสร้างกุฏิพระและบ้านพัก [พ.ศ.2507-2516]
- เล่ม 2 จำนวน 12 หน้า...
   BIA10.2/4การสร้างกุฏิพระและบ้านพัก เล่ม 4 พ.ศ. 2507 ถึง พ.ศ. 2516ชิ้น (ITEM) การสร้างกุฏิและบ้านพัก [พ.ศ.2507-2516]
- เล่ม 4 จำนวน 10 หน้า...
   BIA10.2/4การสร้างกุฏิพระและบ้านพัก เล่ม 3 พ.ศ. 2507 ถึง พ.ศ. 2516ชิ้น (ITEM) การสร้างกุฏิพระและบ้านพัก [พ.ศ.2507-2516]
- เล่ม 3 จำนวน 17 หน้า...
   BIA10.2/4การสร้างกุฏิพระและบ้านพัก พ.ศ. 2507 ถึง พ.ศ. 2516ชิ้น (ITEM) การสร้างกุฏิและบ้านพัก [พ.ศ.2507-2516]...