รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA10.2/3บันทึกช่วยความจำ เรื่องการก่อสร้าง พ.ศ. 2506 ถึง พ.ศ. 2513ชิ้น (ITEM) บันทึกช่วยความจำ เรื่องการก่อสร้าง [พ.ศ.2506 - 2513] หน้า [1]-[13]...
   BIA10.2/3 สมุดบันทึก เล่ม 1 พ.ศ. 2506 ถึง พ.ศ. 2513ชิ้น (ITEM) บันทึกช่วยความจำ เรื่องการก่อสร้าง [พ.ศ.2506 - 2513]
- สมุดบันทึก เล่ม 1 หน้า [1]-[49]...
   BIA10.2/3 สมุดบันทึก เล่ม 2 พ.ศ. 2506 ถึง พ.ศ. 2513ชิ้น (ITEM) บันทึกช่วยความจำ เรื่องการก่อสร้าง [พ.ศ.2506 - 2513]
- สมุดบันทึก เล่ม 2 หน้า [1]-[8]...
   BIA10.2/3 สมุดบันทึก เล่ม 3 พ.ศ. 2506 ถึง พ.ศ. 2513ชิ้น (ITEM) บันทึกช่วยความจำ เรื่องการก่อสร้าง [พ.ศ.2506 - 2513]
- สมุดบันทึก เล่ม 3 หน้า [1]-[59]...