รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA10.2/1 เล่ม 1 รับ-จ่าย วัดด่านน้ำไหล พ.ศ. 2486ชิ้น (ITEM) ศาลาการเปรียญวัดธารน้ำไหล [พ.ศ.2486-2492]
- เล่ม 1 เรื่อง รับ - จ่าย วัดด่านน้ำไหล [พ.ศ.2486]...
   BIA10.2/1เล่ม 3 เรื่อง บัญชีการช่วยอนุโมทนาสร้างศาลาการเปรียญวัดพุทธทอง พ.ศ. 2490ชิ้น (ITEM) ศาลาการเปรียญวัดธารน้ำไหล [พ.ศ.2486-2492]
- เล่ม 3 เรื่อง บัญชีการช่วยอนุโมทนาสร้างศาลาการเปรืยญวัด...
   BIA10.2/1เล่ม 2 เรื่อง ศาลาการเปรียญ ธารน้ำไหล พ.ศ. 2488ชิ้น (ITEM) ศาลาการเปรียญวัดธารน้ำไหล [พ.ศ.2486-2492]
- เล่ม 2 เรื่อง ศาลาการเปรียญ ธารน้ำไหล [พ.ศ.2488]...
   BIA10.2/1เล่ม 4 สมุดอนุโมทนาบัตรศาลาการเปรียญ วัดธารน้ำไหล พ.ศ. 2490ชิ้น (ITEM) ศาลาการเปรียญวัดธารน้ำไหล [พ.ศ.2486-2492]
- เล่ม 4 สมุดอนุโมทนาบัตรศาลาการเปรียญวัดธารน้ำไหล
[พ.ศ...
   BIA10.2/1เล่ม 5 เรื่อง ยกโรงธรรม พ.ศ. 2491ชิ้น (ITEM) ศาลาการเปรียญวัดธารน้ำไหล [พ.ศ.2486-2492]
- เล่ม 5 เรื่อง ยกโรงธรรม [พ.ศ.2491] ...
   BIA10.2/1เล่ม 7 เรื่อง บัญชีรับเงินเทศน์ประจำปี พ.ศ. 2492ชิ้น (ITEM) ศาลาการเปรียญวัดธารน้ำไหล [พ.ศ.2486-2492]
- เล่ม 7 เรื่อง บัญชีรับเงินเทศน์ประจำปี [พ.ศ.2492]...
   BIA10.2/1เล่ม 6 เรื่อง บัญชีเซ็นรับเงินเบ็ดเตล็ดของ สำนักสวนโมกข์และธารน้ำไหล พ.ศ. 2492ชิ้น (ITEM) ศาลาการเปรียญวัดธารน้ำไหล [พ.ศ.2486-2492]
- เล่ม 6 เรื่อง บัญชีเซ็นรับเงินเบ็ดเตล็ดของสำนักสวนโมกข์...
   BIA10.2/1เล่ม 8 เรื่อง บัญชีรับเงินผู้บริจาคเวลามีเทศน์วัดธารน้ำไหล พ.ศ. 2494ชิ้น (ITEM) ศาลาการเปรียญวัดธารน้ำไหล [พ.ศ.2486-2492]
- เล่ม 8 เรื่อง บัญชีรับเงินผู้บริจาคเวลามีเทศน์ วัดธารน้...
   BIA10.2/1ศาลาการเปรียญวัดธารน้ำไหล พ.ศ. 2482 ถึง พ.ศ. 2492ชิ้น (ITEM) ศาลาการเปรียญวัดธารน้ำไหล [พ.ศ.2486-2492] หน้า [1]-[78]...