รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA10.1/31ขอศึกษา อบรม ปฏิบัติธรรม พ.ศ.2534-2535 23 ก.ย. 2534 ถึง 20 เม.ย. 2535ชิ้น (ITEM) ขอศึกษา อบรม ปฏิบัติธรรม พ.ศ.2534-2535 [23 ก.ย.2534-20 เม.ย.2535] หน้า [1]-[233] ...