รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA10.1/29ขอศึกษา อบรม ปฏิบัติธรรม พ.ศ.2533 - 2534 19 มี.ค. 2533 ถึง 8 ก.พ. 2534ชิ้น (ITEM) ขอศึกษา อบรม ปฏิบัติธรรม พ.ศ.2533 - 2534 [19 มี.ค.2533-8 ก.พ.2534] หน้า [1]-[237]...