รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA10.1/27ขอศึกษา อบรม ปฏิบัติธรรม พ.ศ.2531 - 2532 5 ส.ค. 2531 ถึง 9 เม.ย. 2532ชิ้น (ITEM) ขอศึกษา อบรม ปฏิบัติธรรม พ.ศ.2531-2532 [5 ส.ค.2531-9 เม.ย.2532] หน้า [1]-[237]...