รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA10.1/24ขอศึกษา อบรม ปฏิบัติธรรม พ.ศ.2529 - 2530 29 พ.ค. 2529 ถึง 11 ก.พ. 2530ชิ้น (ITEM) ขอศึกษา อบรม ปฏิบัติธรรม พ.ศ.2529-2530 [29 พ.ค.2529-11 ก.พ.2530] หน้า [1]-[190]...