รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA10.1/23ขอศึกษา อบรม ปฏิบัติธรรม พ.ศ.2528 - 2529 4 ต.ค. 2528 ถึง 13 พ.ค. 2529ชิ้น (ITEM) ขอศึกษา อบรม ปฏิบัติธรรม พ.ศ.2528-2529 [4 ต.ค.2528-13 พ.ค.2529] หน้า [1]-[189]...