รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA10.1/20ขอศึกษา อบรม ปฏิบัติธรรม พ.ศ.2527 28 มี.ค. 2527 ถึง 17 ส.ค. 2527ชิ้น (ITEM) ขอศึกษา อบรม ปฏิบัติธรรม พ.ศ.2527 [28 มี.ค.-17 ส.ค.2527] หน้า [1]-[156]...