รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA10.1/19ขอศึกษา อบรม ปฏิบัติธรรม พ.ศ.2526 - 2527 13 ต.ค. 2526 ถึง 26 มี.ค. 2527ชิ้น (ITEM) ขอศึกษา อบรม ปฏิบัติธรรม พ.ศ.2526 - 2527 [13 ต.ค.2526-26 มี.ค.2527] หน้า [1]-[203]...