รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA10.1/18ขอศึกษา อบรม ปฏิบัติธรรม พ.ศ.2526 5 ม.ค. 2526 ถึง 11 ต.ค. 2526ชิ้น (ITEM) ขอศึกษา อบรม ปฏิบัติธรรม พ.ศ.2526 [5 ม.ค.-11ต.ค.2526] หน้า [1]-[151]...