รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA10.1/17ขอศึกษา อบรม ปฏิบัติธรรม พ.ศ.2525 5 ม.ค. 2525 ถึง ธ.ค. 2525ชิ้น (ITEM) ขอศึกษา อบรม ปฏิบัติธรรม พ.ศ.2525 [5 ม.ค.-ธ.ค.2525] หน้า [1]-[182]...