รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA10.1/16ขอศึกษา อบรม ปฏิบัติธรรม พ.ศ.2524 5 ม.ค. 2524 ถึง 21 ธ.ค. 2524ชิ้น (ITEM) ขอศึกษา อบรม ปฏิบัติธรรม พ.ศ.2524 [5 ม.ค.-21ธ.ค.2524] หน้า [1]-[111]...