รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA10.1/15ขอศึกษา อบรม ปฏิบัติธรรม พ.ศ.2522 - 2523 22 เม.ย. 2522 ถึง 15 ธ.ค. 2523ชิ้น (ITEM) ขอศึกษา อบรม ปฏิบัติธรรม พ.ศ.2522 - 2523 [22 เม.ย.2522-15 ธ.ค.2523] หน้า [1]-[173]...