รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA10.1/13ขอศึกษา อบรม ปฏิบัติธรรม พ.ศ.2497 - 2518 28 ก.ย. 2497 ถึง 24 ธ.ค. 2518ชิ้น (ITEM) ขอศึกษา อบรม ปฏิบัติธรรม พ.ศ.2497 - 2518 [28 ก.ย.2497-24 ธ.ค.2518] หน้า [1]-[261]...