รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA10.1/11ขอบทความ - ขออนุญาตพิมพ์หนังสือ พ.ศ. 2490 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) ขอบทความ - ขออนุญาตพิมพ์หนังสือ [พ.ศ.2490-2536]
หน้า [1]-[216]...
   BIA10.1/11ขอบทความ - ขออนุญาตพิมพ์หนังสือ พ.ศ. 2490 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) ขอบทความ - ขออนุญาตพิมพ์หนังสือ [พ.ศ.2490-2536]
หน้า [217]-[359]...