รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA10.1/8เรื่องทั่วไป พ.ศ.2522 - 2526 24 ก.ค. 2522 ถึง 30 พ.ย. 2526ชิ้น (ITEM) เรื่องทั่วไป พ.ศ.2522-2526 [24 ก.ค.2522-30 พ.ย.2526] หน้า [1]-[166]...