รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA10.1/7เรื่องทั่วไป พ.ศ.2510 - 2522 14 ธ.ค. 2510 ถึง 4 เม.ย. 2522ชิ้น (ITEM) เรื่องทั่วไป พ.ศ.2510 - 2522 [14 ธ.ค.2510 - 4 เม.ย.2522] หน้า [1]-[160]...