รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA10.1/4ฝากพระบวชใหม่ 13 ก.พ. 2485 ถึง 22 พ.ค. 2536ชิ้น (ITEM) ฝากพระบวชใหม่ [13 ก.พ. พ.ศ.2485 - 22 พ.ค. 2536] หน้า [1]-[217]...
   BIA10.1/4ฝากพระบวชใหม่ 13 ก.พ. 2485 ถึง 22 พ.ค. 2536ชิ้น (ITEM) ฝากพระบวชใหม่ [13 ก.พ. พ.ศ.2485 - 22 พ.ค. 2536] หน้า [218]-[415]...