รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA10.1/3กิจนิมนต์ พ.ศ.2527 - 2535 3 ม.ค. 2527 ถึง 30 ม.ค. 2535ชิ้น (ITEM) กิจนิมนต์ พ.ศ.2527-2535 [3 ม.ค.2527-30 ม.ค.2535]
หน้า [1]-[224]...
   BIA10.1/3บันทึกช่วยความจำ บัญชีที่เกี่ยวข้องกับผู้ให้ช่วยทำการก่อสร้าง เล่ม 1 พ.ศ. 2506 ถึง พ.ศ. 2513ชิ้น (ITEM) บันทึกช่วยความจำ บัญชีที่เกี่ยวข้องกับผู้ให้ช่วยทำการก่อสร้าง [พ.ศ.2506-2513]
- เล่ม 1 จำนวน 49 หน้...
   BIA10.1/3บันทึกช่วยความจำ บัญชีที่เกี่ยวข้องกับผู้ให้ช่วยทำการก่อสร้าง เล่ม 2 พ.ศ. 2506 ถึง พ.ศ. 2513ชิ้น (ITEM) บันทึกช่วยความจำ บัญชีที่เกี่ยวข้องกับผู้ให้ช่วยทำการก่อสร้าง [พ.ศ.2506-2513]
- เล่ม 2 จำนวน 8 หน้า...
   BIA10.1/3บันทึกช่วยความจำ บัญชีที่เกี่ยวข้องกับผู้ให้ช่วยทำการก่อสร้าง เล่ม 3 พ.ศ. 2506 ถึง พ.ศ. 2513ชิ้น (ITEM) บันทึกช่วยความจำ บัญชีที่เกี่ยวข้องกับผู้ให้ช่วยทำการก่อสร้าง [พ.ศ.2506-2513]
- เล่ม 3 จำนวน 59 หน้...
   BIA10.1/3บันทึกช่วยความจำ บัญชีที่เกี่ยวข้องกับผู้ให้ช่วยทำการก่อสร้าง พ.ศ. 2506 ถึง พ.ศ. 2513ชิ้น (ITEM) ...