รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA10/13หนังสือติดต่อเรื่องขออนุรักษ์ฟิล์มและแถบบันทึกเสียง 24 มิ.ย. 2529 ถึง 10 ก.พ. 2530ชิ้น (ITEM) หนังสือติดต่อเรื่องขออนุรักษ์ฟิล์มและแถบบันทึกเสียง [24 มิ.ย.2529 - 10 ก.พ.2530] หน้า [1]-[8]...