รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA10/12รายการของในกุฏิและโรงครัว พ.ศ. 2514 ถึง พ.ศ. 2524ชิ้น (ITEM) รายการของในกุฏิและโรงครัว [พ.ศ.2514 - 2524] หน้า [1]-[7]...