รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA10/9ทะเบียนประวัติพระภิกษุและสามเณร พ.ศ. 2508 ถึง พ.ศ. 2523ชิ้น (ITEM) ทะเบียนประวัติพระภิกษุและสามเณร [พ.ศ.2508 - 2523] หน้า [1]-[9]...
   BIA10/9สมุดทะเบียนประวัติพระภิกษุ (พ.ศ.2523) พ.ศ. 2508 ถึง พ.ศ. 2523ชิ้น (ITEM) ทะเบียนประวัติพระภิกษุและสามเณร [พ.ศ.2508 - 2523]
- สมุดทะเบียนประวัติพระภิกษุ (พ.ศ.2523) หน้า [1]-...
   BIA10/9สมุดทะเบียนประวัติสามเณร (พ.ศ.2523) พ.ศ. 2508 ถึง พ.ศ. 2523ชิ้น (ITEM) ทะเบียนประวัติพระภิกษุและสามเณร [พ.ศ.2508 - 2523]
- สมุดทะเบียนประวัติสามเณร (พ.ศ.2523) หน้า [1]-[7...
   BIA10/9หนังสือสุทธิพระแช่ม ชยธมโม (พ.ศ.2513) พ.ศ. 2508 ถึง พ.ศ. 2523ชิ้น (ITEM) ทะเบียนประวัติพระภิกษุและสามเณร [พ.ศ.2508 - 2523]
- หนังสือสุทธิพระแช่ม ชยธมโม (พ.ศ.2513) หน้า [1]-...